Saiz Huruf
A
A
A
Warna Huruf
 
 
 
 

 
|
|
|
|
|
|
|
 
 i-Eksekutif
 
Pinjaman Perumahan
Pinjaman Projek
Pinjaman Bercagaran
Skim Pinjaman Komuniti
Skim Pinjaman Tanaman Organik
 
 
 
 
Sejarah Penubuhan
Pada 15 Jun 1955, North Borneo Credit Corporation (NBCC) telah diperbadankan dibawah "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". NBCC mula beroperasi dengan geran pelancaran sebanyak $1 juta hasil sebahagian daripada dana pampasan Jepun. NBCC, pada masa itu ditadbir oleh Kerajaan British dan dikendalikan oleh empat (4) tenaga pekerja.
Pada tahun 1972, nama North Borneo Credit Corporation (NBCC) ditukarkan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS).
Kemudiannya pada tahun 1981 Ordinan "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". digantikan dengan Enakmen Negeri No. 22/1981. Maka bermula dari tahun ini kesemua aktiviti Perbadanan Pinjaman Sabah adalah berasaskan enakmen ini.
Struktur
Perbadanan Pinjaman Sabah adalah satu badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah di Malaysia dan beroperasi di bawah penyeliaan Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
Objektif & Tugas
Objektif utama Perbadanan adalah untuk membantu dalam pembangunan sosio-ekonomi negeri Sabah. Sebagai sebuah institusi kewangan, Perbadanan membantu usaha Kerajaan Negeri Sabah dengan menyediakan atau memudahkan pinjaman kewangan untuk mempromosi dan menggalakkan pelaburan persendirian yang melibatkan pertanian, industri ringan, pembagunan perumahan luar dan dalam bandar, rumah kedai dan kemudahan-kemudahan awam.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Carta Organisasi
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Visi & Misi
  VISI
 • "Ke Arah Membuat Perubahan"
  (Dengan menyumbang kepada Agenda Sosial dan Ekonomi negeri).
  MISI
 • Untuk membantu visi diatas, Perbadanan Pinjaman Sabah telah mengenal pasti 5 kunci strategi :
 •  » Memperbaiki Kualiti Aset
 •  » Meningkatkan Kepimpinan Dan Kebertanggungjawaban
 •  » Memudahkan Akses kepada Kemudahan Kredit kepada Perniagaan Kecil
 •  » Melindungi dan Memperbaiki persekitaran Alam Sekitar
 •  » Membantu Mereka Yang Kurang Upaya
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Dasar Kualiti
Kami komited untuk memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan kami dengan memenuhi kehendak mereka secara Profesional, Prihatin & Sopan, yang dicapai menerusi penambahbaikan berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti demi menjamin kecemerlangan organisasi.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Piagam Pelanggan
 • Memberi layanan yang mesra dan segera.
 • Mengambil tindakan ke atas semua surat pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Memberi Keputusan Permohonan Pelanggan:
 • a) Pembiayaan Bai-Inah (3 hari bekerja dari tarikh penerimaan)
 • b) Lain-Lain Pinjaman/Pembiayaan (14 hari bekerja)
 • c) Pinjaman/Pembiayaan Yang Memerlukan Kelulusan Lembaga Pengarah (30 hari bekerja dari tarikh permohonan didaftarkan)
 • Memastikan cek dikeluarkan kepada pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan pengeluaran pinjaman/pembiayaan.
 • Mengembalikan dokumen/sekuriti kepada pemilik dalam masa 7 hari bekerja setelah pinjaman/pembiayaan diselesaikan sepenuhnya.
 • Mengambil tindakan ke atas semua aduan pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

Piagam Pelanggan terdahulu
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pencapaian Kewangan
LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2014

Kumpulan Perbadanan
ASET Nota 2014
RM
2013
RM
2014
RM
2013
RM
 
ASET BUKAN SEMASA
Hartanah, loji dan peralatan 5 38,724,692 43,828,607 38,724,692 43,828,607
Pelaburan dalam entiti kawalan bersama 6 6,905,575 11,779,721 8,123,199 8,123,199
  45,630,267 55,608,328 46,847,891 51,951,806
 
ASET SEMASA
Pelbagai penerimaan 7 9,325,871 936,159 9,325,871 936,159
Pelaburan 8 31,744,810 73,975,132 31,744,810 73,975,132
Deposit 9 5,635,227 19,086,114 5,635,227 19,086,114
Pembiayaan, pendahuluan dan lain-lain pinjaman 10 2,195,374,457 2,000,363,151 2,195,374,457 2,000,363,151
Wang tunai dan baki di bank 21,876,660 29,383,354 21,876,660 29,383,354
Aset cukai semasa - 1,957,989 - 1,957,989
  2,263,957,025 2,125,701,899 2,263,957,025 2,125,701,899
JUMLAH ASET 2,309,587,292 2,181,310,227 2,310,804,916 2,177,653,705
 
LIABILITI DAN EKUITI PEMEGANG SYER
 
LIABILITI BUKAN SEMASA
Peminjaman 11 1,835,360,390 1,752,416,265 1,835,360,390 1,752,416,265
 
LIABILITI SEMASA
Pelbagai belum bayar dan akruan 12 45,195,397 45,784,319 45,195,397 45,784,319
Liabiliti cukai semasa 151,735 - 151,735 -
 
JUMLAH LIABILITI 1,880,707,522 1,798,200,584 1,880,707,522 1,798,200,584
 
Modal syer 13 200,000,000 182,000,000 200,000,000 182,000,000
Dana rizab tidak boleh diagihkan 14 638,142 553,432 638,142 553,432
Dana terkumpul 15 228,241,628 200,556,211 229,459,252 196,899,689
 
JUMLAH EKUITI PEMEGANG SYER 428,879,770 383,109,643 430,097,394 379,453,121
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI PEMEGANG SYER 2,309,587,292 2,181,310,227 2,310,804,916 2,177,653,705
 
PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

Kumpulan Perbadanan
Nota 2014
RM
2013
RM
2014
RM
2013
RM
 
Pendapatan faedah 16 187,265,611 156,835,682 187,265,611 156,835,682
Perbelanjaan faedah 17 (65,879,758) (57,405,987) (65,879,758) (57,405,987)
PENDAPATAN FAEDAH BERSIH 121,385,853 99,429,695 121,385,853 99,429,695
Pendapatan bukan faedah 18 13,769,784 26,140,461 13,769,784 26,140,461
Perbelanjaan bukan faedah 19 (22,444,819) (18,486,765) (22,444,819) (18,486,765)
JUMLAH PENDAPATAN BERSIH 112,710,818 107,083,391 112,710,818 107,083,391
Perbelanjaan operasi 20 (38,873,191) (40,235,073) (38,873,191) (40,235,073)
Bahagian keuntungan dari entiti kawalan bersama (2,754,443) 1,954,691 - -
LEBIHAN SEBELUM CUKAI 71,083,184 68,803,009 73,837,627 66,848,318
Perbelanjaan cukai:
- Perbadanan 21 (21,677,992) (24,526,517) (21,677,992) (24,526,517)
- Entiti kawalan bersama 199,885 (181,770) - -
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN 49,605,077 44,094,722 52,159,635 42,321,801

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2006" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2007" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2010" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2011" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2011" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2012" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2012" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2013" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2013" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2014" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2014" kami
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pengiktirafan Kualiti
Anugerah Inovasi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah - 2013 Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK) Negeri Sabah - 2013 Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2012
Anugerah Tadbir Urus Kewangan Terbaik Negeri Sabah - 2010 Laman Web Terbaik Kerajaan Negeri Sabah - 2008,2010 Johan, Pertandingan Laman Web Kerajaan Negeri Sabah (In-House) - 2010
Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2009 Sijil Sistem Kualiti MS ISO 9001:2000 Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara (Malaysia) - 2004
Anugerah Kualiti Ketua Menteri (Sabah) - 2004 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2003 Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 2002
Anugerah Kualiti Pengurusan Teknologi Maklumat (Sabah) - 2002 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2000 Anugerah Kualiti Pengurusan Kaunter (Sabah) - 1999
Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat (Sabah) - 1997 Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 1996 Juara, Koir Perkhidmatan Awam Negeri Sabah - 2000,2001,2003,2004
Johan, Pertandingan Koir Perkhidmatan Awam (Sabah) - 2005
[ Kembali ke Atas ]
Untuk Maklumat Lanjut
pps_scc@sabahcredit.com.my
Aduan
aduan@sabahcredit.com.my
Alamat Lokasi
Wisma PPS
Pekan Baru Donggongon
89500 Penampang
Sabah
Alamat Pos
Perbadanan Pinjaman Sabah
Peti Surat No. 10451
88805 Kota Kinabalu
Sabah
TEL: 088-323888
FAX: 088-718181
 
 
NOTIS PRIVASI | Penafian: Pentadbir dan operator laman web ini adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Hakcipta Terpelihara © 2012 Perbadanan Pinjaman Sabah
Sesuai dipapar menggunakan IE versi 7.0 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768