Saiz Huruf
A
A
A
Warna Huruf
 
 
 
 

 
|
|
|
|
|
|
|
 
 i-Eksekutif
 
Pinjaman Perumahan
Pinjaman Projek
Pinjaman Bercagaran
Skim Pinjaman Komuniti
Skim Pinjaman Tanaman Organik
 
 
 
 
Sejarah Penubuhan
Pada 15 Jun 1955, North Borneo Credit Corporation (NBCC) telah diperbadankan dibawah "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". NBCC mula beroperasi dengan geran pelancaran sebanyak $1 juta hasil sebahagian daripada dana pampasan Jepun. NBCC, pada masa itu ditadbir oleh Kerajaan British dan dikendalikan oleh empat (4) tenaga pekerja.
Pada tahun 1972, nama North Borneo Credit Corporation (NBCC) ditukarkan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS).
Kemudiannya pada tahun 1981 Ordinan "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". digantikan dengan Enakmen Negeri No. 22/1981. Maka bermula dari tahun ini kesemua aktiviti Perbadanan Pinjaman Sabah adalah berasaskan enakmen ini.
Struktur
Perbadanan Pinjaman Sabah adalah satu badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah di Malaysia dan beroperasi di bawah penyeliaan Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
Objektif & Tugas
Objektif utama Perbadanan adalah untuk membantu dalam pembangunan sosio-ekonomi negeri Sabah. Sebagai sebuah institusi kewangan, Perbadanan membantu usaha Kerajaan Negeri Sabah dengan menyediakan atau memudahkan pinjaman kewangan untuk mempromosi dan menggalakkan pelaburan persendirian yang melibatkan pertanian, industri ringan, pembagunan perumahan luar dan dalam bandar, rumah kedai dan kemudahan-kemudahan awam.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Carta Organisasi
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Visi & Misi
  VISI
 • "Ke Arah Membuat Perubahan"
  (Dengan menyumbang kepada Agenda Sosial dan Ekonomi negeri).
  MISI
 • Untuk membantu visi diatas, Perbadanan Pinjaman Sabah telah mengenal pasti 5 kunci strategi :
 •  » Memperbaiki Kualiti Aset
 •  » Meningkatkan Kepimpinan Dan Kebertanggungjawaban
 •  » Memudahkan Akses kepada Kemudahan Kredit kepada Perniagaan Kecil
 •  » Melindungi dan Memperbaiki persekitaran Alam Sekitar
 •  » Membantu Mereka Yang Kurang Upaya
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Dasar Kualiti
Kami komited untuk memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan kami dengan memenuhi kehendak mereka secara Profesional, Prihatin & Sopan, yang dicapai menerusi penambahbaikan berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti demi menjamin kecemerlangan organisasi.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Piagam Pelanggan
 • Memberi layanan yang mesra dan segera.
 • Mengambil tindakan ke atas semua surat pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Memberi Keputusan Permohonan Pelanggan:
 • a) Pembiayaan Bai-Inah (3 hari bekerja dari tarikh penerimaan)
 • b) Lain-Lain Pinjaman/Pembiayaan (14 hari bekerja)
 • c) Pinjaman/Pembiayaan Yang Memerlukan Kelulusan Lembaga Pengarah (30 hari bekerja dari tarikh permohonan didaftarkan)
 • Memastikan cek dikeluarkan kepada pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan pengeluaran pinjaman/pembiayaan.
 • Mengembalikan dokumen/sekuriti kepada pemilik dalam masa 7 hari bekerja setelah pinjaman/pembiayaan diselesaikan sepenuhnya.
 • Mengambil tindakan ke atas semua aduan pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

Piagam Pelanggan terdahulu
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pencapaian Kewangan
LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2015

Kumpulan Perbadanan
ASET 2015
RM
2014
RM
2015
RM
2014
RM
 
ASET BUKAN SEMASA
Hartanah, loji dan peralatan 39,092,992 38,724,692 39,092,992 38,724,692
Pelaburan dalam entiti kawalan bersama 9,524,414 6,905,575 8,123,199 8,123,199
  48,617,406 45,630,267 47,216,191 46,847,891
 
ASET SEMASA
Pelbagai penerimaan 5,582,384 9,325,871 5,582,384 9,325,871
Pelaburan 23,317,417 31,744,810 23,317,417 31,744,810
Deposit 2,555,819 5,635,227 2,555,819 5,635,227
Pembiayaan, pendahuluan dan lain-lain pinjaman 2,341,876,111 2,195,374,457 2,341,876,111 2,195,374,457
Wang tunai dan baki di bank 23,854,466 21,876,660 23,854,466 21,876,660
Aset cukai semasa 4,663,778 - 4,663,778 -
  2,401,849,975 2,263,957,025 2,401,849,975 2,263,957,025
JUMLAH ASET 2,450,467,381 2,309,587,292 2,449,066,166 2,310,804,916
 
LIABILITI DAN EKUITI PEMEGANG SYER
 
LIABILITI BUKAN SEMASA
Peminjaman 1,934,627,733 1,835,360,390 1,934,627,733 1,835,360,390
 
LIABILITI SEMASA
Pelbagai belum bayar dan akruan 51,916,174 45,195,397 51,916,174 45,195,397
Liabiliti cukai semasa - 151,735 - 151,735
 
JUMLAH LIABILITI 1,986,543,907 1,880,707,522 1,986,543,907 1,880,707,522
 
Modal syer 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Dana rizab tidak boleh diagihkan 725,492 638,142 725,492 638,142
Dana terkumpul 263,197,982 228,241,628 261,796,767 229,459,252
 
JUMLAH EKUITI PEMEGANG SYER 463,293,474 428,879,770 462,522,259 430,097,394
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI PEMEGANG SYER 2,450,467,381 2,309,587,292 2,449,066,166 2,310,804,916
 
PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015

Kumpulan Perbadanan
2015
RM
2014
RM
2015
RM
2014
RM
 
Pendapatan faedah 201,602,281 187,265,611 201,602,281 187,265,611
Perbelanjaan faedah (75,483,433) (65,879,758) (75,483,433) (65,879,758)
PENDAPATAN FAEDAH BERSIH 126,118,848 121,385,853 126,118,848 121,385,853
Pendapatan bukan faedah 8,253,690 13,769,784 8,253,690 13,769,784
Perbelanjaan bukan faedah (23,207,375) (22,444,819) (23,207,375) (22,444,819)
JUMLAH PENDAPATAN BERSIH 111,165,163 112,710,818 111,165,163 112,710,818
Perbelanjaan operasi (40,878,298) (38,873,191) (40,878,298) (38,873,191)
Bahagian keuntungan dari entiti kawalan bersama 64,894 (2,754,443) - -
LEBIHAN SEBELUM CUKAI 70,351,759 71,083,184 70,286,865 73,837,627
Zakat (226,760) - (226,760) -
Perbelanjaan cukai:
- Perbadanan (19,777,069) (21,677,992) (19,777,069) (21,677,992)
- Entiti kawalan bersama (23.880) (199,885) - -
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN 50,324,050 49,605,077 50,283,036 52,159,635

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2006" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2007" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2010" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2011" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2011" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2012" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2012" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2013" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2013" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2014" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2014" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2015" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2015" kami
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pengiktirafan Kualiti
Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2015 Anugerah Inovasi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah - 2013 Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK) Negeri Sabah - 2013
Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2012 Anugerah Tadbir Urus Kewangan Terbaik Negeri Sabah - 2010 Laman Web Terbaik Kerajaan Negeri Sabah - 2008,2010
Johan, Pertandingan Laman Web Kerajaan Negeri Sabah (In-House) - 2010 Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2009 Sijil Sistem Kualiti MS ISO 9001:2000
Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara (Malaysia) - 2004 Anugerah Kualiti Ketua Menteri (Sabah) - 2004 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2003
Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 2002 Anugerah Kualiti Pengurusan Teknologi Maklumat (Sabah) - 2002 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2000
Anugerah Kualiti Pengurusan Kaunter (Sabah) - 1999 Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat (Sabah) - 1997 Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 1996
Johan, Pertandingan Koir Perkhidmatan Awam (Sabah) - 2005 Juara, Koir Perkhidmatan Awam Negeri Sabah - 2000,2001,2003,2004
[ Kembali ke Atas ]
Untuk Maklumat Lanjut
pps_scc@sabahcredit.com.my
Aduan
aduan@sabahcredit.com.my
Alamat Lokasi
Wisma PPS
Pekan Baru Donggongon
89500 Penampang
Sabah
Alamat Pos
Perbadanan Pinjaman Sabah
Peti Surat No. 10451
88805 Kota Kinabalu
Sabah
TEL: 088-323888
FAX: 088-718181
 
 
NOTIS PRIVASI | Penafian: Pentadbir dan operator laman web ini adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Hakcipta Terpelihara © 2012 Perbadanan Pinjaman Sabah
Sesuai dipapar menggunakan IE versi 7.0 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768